ခ်စ္ေသာသန္႔ရွင္းသူမ်ား

ခုလာမည့္ တနဂၤေႏြ (14-4-2019) ရက္ေန႔မွာ သခင္ဘုရားေန႔ အစည္းအေဝးအား (Meeting Hall 1, 3, 4) တြင္ မရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ သခင္ဘုးရားေန႔ အစည္းအေဝးကို FTTY သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

Dear Saints in Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *