ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕၌ ဘုရားသခင္၏ ဆီမီးခုံတိုင္ ထြက္ေပၚ ရပ္တည္ေစတဲ႔အတြက္ သခင္ဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ဟာေလလုယာ။ အာမင္။

Praise the Lord New Lampstand in Rakhine state