လူငယ္မ်ားေပါင္းစည္းျခင္း
Dec 26-27, 2016

အိုသခင္၊ အာမင္၊ အိုသခင္၊ ဟာေလလုယ၊ အိုသခင္၊ အာမင္၊ ဟာေလလုယ ေျပာရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသည္မွာ သခင္ဘုရားကို လက္ခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

Yangon Region Young People Combine Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *