အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေစခံျခင္း
ကိုယ္ေတာ္၏စိတ္ႏွလုံးေတာ္ႏွင့္ အလိုဆႏၵအတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ျပည့္စုံျခင္းအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုဆႏၵအတိုင္း ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Yangon Regional Blending Meeting and FTTY 20th Term Culminating Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *